Projecten

2019 TextielMuseum & TextielLab Tilburg

In opdracht van het TextielMuseum Tilburg werk ik van februari tot juli 2019 één dag per week als regisseur met de opdracht de directeur-bestuurder, programmamanager en MT-leden te adviseren en ondersteunen in het ontwikkelen en beschrijven van een overall plan voor het vernieuwde TextielMuseum. Het vernieuwde museum & lab-concept wil ingebed zijn in een directe fysieke omgeving die op dit moment alle potentie heeft uit te groeien tot een centrum voor ontwerp- en makers-cultuur voor kunst, architectuur, mode, design, ambacht en erfgoed in Tilburg. Een centrum dat inspirerend en versterkend is voor Brabant, Nederland en ver daarbuiten. De vraag is regie te voeren zodat alle lijnen  m.b.t. het concept, de architectuur, de fysieke omgeving en een gezonde exploitatie – passend binnen de ambities van politiek & bestuur m.b.t. dit stadsdeel – bijeen gebracht worden in een samenhangend, inspirerend en goed onderbouwd masterplan.

2017 Directeur Bestuurder Factorium Podiumkunsten Tilburg

Op 1 oktober 2017 ben ik dienst getreden van de Stichting Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Dit prachtige, gezonde bedrijf, gespecialiseerd in Muziek, Theater en Dans, met 120 vaste medewerkers, jaarlijks 6.000 cursisten, een bereik van ruim 13.00 leerlingen in primair en voortgezet onderwijs, met 3,500 deelnemers aan projecten, 160 voorstellingen, bijna 2.000 verhuringen per jaar,  29.000 bezoekers per jaar in de theater&muziekzaal: dat bedrijf mag ik leiden. Een wereldbaan. Het is voor mij een keuze om opnieuw dichter bij de inhoud te kunnen werken. Het is een keuze voor muziek, theater en dans: een keuze voor theatermakers, dansers, choreografen en musici en voor mensen jong en oud die hun talenten willen ontdekken en ontwikkelen; mensen die nog een leven van fascinerende ontdekkingen voor zich hebben.

Dat betekent evenwel dat ik 1 dag in de week beschikbaar ben- en blijf- voor opdrachten als Cultuurbouwmeester voor mensen of organisaties die ik van dienst kan zijn op basis van mijn kennis en ervaring.

2017 Afbouwmanager Kunstencentrum Jerusalem Venray 

In opdracht van de gemeente Venray gaf ik van 1 april tot 1 oktober 2017 uitvoering aan het Sociaal Plan dat het kader beschrijft waarbinnen het ontslag van 40 medewerkers en de afbouw en beëindiging van de Stichting KCJ diende plaats te vinden.

2017 Directeur – Bestuurder a.i. / GIGANT markant in cultuur

Van 1 januari tot 1 juli 2017 leidde ik de reorganisatie die volgde op de fusie van poppodium en filmhuis Gigant en Centrum voor de Kunsten Markant. We namen afscheid van 30 medewerkers (die allen een vaststellingsovereenkomst tekenden) en hebben gebouwd aan een nieuwe bedrijfs- en overlegstructuur, nieuwe functies en we hebben een begin gemaakt met nieuwe producten en diensten die ontstaan zijn door het samenvoegen van beide bedrijven.

2016 Gemeente Apeldoorn / Kwartiermaker Fusie

Vanaf 1 september 2016, heb ik, op basis van twee dagen per week, de fusie voorbereid van poppodium Gigant en Markant Centrum voor Kunsten. De fusie werd voorzien voor 1 januari 2017. Direct daarna werd een reorganisatie ingezet die leidde tot een inspirerend en bedrijfseconomisch gezond cultuurbedrijf voor presentatie en educatie. Een bedrijf dat staat op de schouders van kennis en prestaties van de rechtsvoorgangers en nieuwe groei en ontwikkeling mogelijk maakt.

2015 Directeur – Bestuurder a.i. / Markant Apeldoorn Centrum voor Cultuureducatie

Vanaf september 2015 gaf ik als directeur-bestuurder, op basis van twee dagen per week, leiding aan Markant, het grootstedelijk Centrum voor Kunsteducatie in Apeldoorn. Het gaat goed met Markant maar de markt verandert snel en aanpassingen zijn nodig. Samen met alle collega’s zoeken we naar wegen om ook dit Centrum voor Cultuureducatie sterk en toekomstbestendig te maken.
IMG_5575We hebben samen met poppodium en filmhuis Gigant gebouwd aan een bruisend Huis voor Jonge Cultuur in het hart van Apeldoorn. Een huis waar het beste dat Nederland te bieden heeft op het gebied van popmuziek, film, jong theater, dans, literatuur en beeldende kunst te zien en te beleven is. Waar je, wanneer je geïnspireerd bent door wat je gezien en meegemaakt hebt, meteen aan de slag kunt bij inspirerende kunstenaars/docenten die je met hun workshops, cursussen en trainingen graag meenemen op een reis naar je eigen cultureel talent. En huis waar je je eigen talenten, samen met anderen, kunt tonen aan een groot publiek. Zie ook www.markantapeldoorn.nl

 

2015 – 2016  Gemeente Apeldoorn / Onderzoek naar- en uitvoering van- de fusie Gigant en Markant

De financiële situatie van de huisgenoot van Markant, poppodium en filmhuis Gigant, was voor de gemeente Apeldoorn de aanleiding om Cultuurbouw te vragen in januari t/m mei 2016 een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van een samengaan van Gigant (poppodium en filmhuis) en Markant (Centrum voor Kunsteducatie). Cultuurbouw heeft een visie ontwikkeld op een nieuw cultuurbedrijf voor educatie en presentatie. Op basis van het onderzoeksresultaat hebben de Raad van Toezicht van Markant en het bestuur van Gigant het voornemen ontwikkeld per 1 januari 2017 te fuseren. Het onderzoeksresultaat werd opgeleverd in mei 2016 en vindt u onder deze link Rapport Onderzoek Fusie Gigant en Markant.

2011 – 2015  Gemeente Veghel / Ontwikkeling CHV Noordkade Veghel

IMG_1564 (1)De ontwikkeling van food & cultuurcluster in de voormalige CHV fabrieken in Veghel behoort tot de categorie bijzondere opdrachten waaraan Cultuurbouw in de afgelopen jaren mocht bijdragen. Te beginnen vanaf december 2011 in de rol van adviseur in het expertteam Masterplan 2030. Samen met o.a. de architecten Pi de Bruin en Fons Asselbergs, Bob Hutten (CEO Hutten Catering) en Herman Molenaar (CFO Vanderlande Industries) adviseerden en inspireerden wij als expertteam het college van B&W van de gemeente Veghel m.b.t. de toekomstige ontwikkeling van Veghel. Van november 2012 tot en met juli 2014 mocht ik als kwartiermaker, in het nog kale gebouw dat volop in de steigers stond, in opdracht van de gemeente Veghel een geheel nieuw cultuurcluster oprichten. Een cluster waarin het Centrum voor de Kunsten MIK (later Phoenix), kunstenaarscollectief De Compagnie, festivalorganisatie Fabriek Magnifique (daarvoor Slokdarmfestival), Theater De Blauwe Kei, vele culturele verenigingen en partners en een nieuw op te richten jongerencentrum (De Kluis), in een gezamenlijke exploitatie samenwerken. We hebben partijen aan tafel gebracht (en gehouden) tijdens de bouw, de bouw begeleid, een volledig nieuwe organisatie opgezet t.b.v. beheer en exploitatie (de Stichting CHV en een Exploitatie BV) en een inhoudelijke visie ontwikkeld op basis waarvan een gezamenlijk doel en exploitatie mogelijk werden. Daarbij werd zorgvuldig de relatie gemanaged tussen de gemeente(raad), de eigenaar van het complex (Bouwbedrijf van de Ven) en alle culturele partijen (maatschappelijke organisatie, professioneel, commercieel en het verenigingsleven). En er werden succesvol aanvullende fondsen geworven.

IMG_1756In augustus 2014 waren alle partijen actief in het nieuwe complex, was de bouw afgerond, waren de huur- en gebruiksovereenkomsten rond (m.u.v. Theater De Blauwe Kei; zij vormden onderdeel van fase II) en stond het geheel op gezonde en sterke “eigen benen”. Eind december 2014 maakte ook een bestuursvertegenwoordiging van Theater De Blauwe Kei deel uit van het CHV bestuur en werd de voorzittersfunctie (als laatste stap) door ons ingevuld. Vanaf 1 januari 2015 nam de nieuw geworven voorzitter deze rol over en werd onze taak beëindigd. De Stichting CHV was ondertussen zo sterk dat ze fier overeind bleef toen in 2015 één van de belangrijke pijlers onder de exploitatiestichting CHV, de Stichting MIK, onverwacht failliet ging. Sterker nog: de stichting groeide en kon haar activiteiten zelfs in dat jaar verder uitbreiden.

Het was een groot genoegen mee te mogen bouwen aan de voormalige mengvoederfabrieken CHV aan de Noordkade in Veghel.

2013 – 2015 Stichting GLOW Eindhoven / Organisatieontwikkeling 

IMG_0393In oktober 2013 werd Cultuurbouw gevraagd de organisatie door te lichten en een evaluatie onder alle medewerkers van GLOW uit te voeren. GLOW is een fenomeen: ieder jaar in november genieten meer dan 700.000 mensen gedurende acht dagen van ruim 40 lichtprojecten in de binnenstad van Eindhoven. Technologie, Design en Kennis worden verbonden met de verbeeldingskracht van de beste lichtkunstenaars uit de hele wereld. Daarmee is GLOW één van de belangrijkste en meest innovatieve lichtfestivals wereldwijd. Het festival beleefde in 2005 zijn eerste editie en is sindsdien enorm snel gegroeid. GLOW vroeg Cultuurbouw de organisatie, de bedrijfsvoering en de financiële structuur te versterken en het festival inhoudelijk scherper te profileren.

In 2014 en 2015 heb ik op basis van 2 dagen per week de organisatie ondersteund in haar ontwikkeling. De opdracht werd eind 2015 afgesloten met een stevige inhoudelijke toekomstvisie, er werden succesvol nieuwe financiële bronnen aangeboord (via fondsen, sponsorships en samenwerkingsrelaties met bedrijven zoals ASML en DELA), de organisatie werd ontvlochten van marketingorganisatie Eindhoven 365 en verzelfstandigd, een nieuwe directeur werd benoemd en de organisatie kon haar eigen huis en werkplaats in gebruik nemen.

2013 – 2015 Gemeente Arnhem / Nieuwe stedelijke infrastructuur voor Cultuureducatie

De gemeente Arnhem draagt financieel bij aan alle basisscholen en de grote (rijks)gesubsidieerde cultuurinstellingen zoals Introdans, Gelders Orkest, Kröller Müller Museum, Theatergroep Oostpool, Museum voor Moderne Kunst Arnhem en het Nederlands Openlucht Museum. Tegelijkertijd stelde de gemeente in 2013 vast dat de kinderen van die Arnhemse basisscholen enerzijds en de cultuurinstellingen gevestigd in Arnhem anderzijds, elkaar niet of nauwelijks nog konden vinden. Van september tot december 2013 bracht Cultuurbouw de knelpunten in kaart en droeg oplossingsrichtingen aan voor een betere en meer effectieve, door alle partijen gedragen, bemiddeling van kunst en cultuur en onderwijs.

Van maart tm aug 2010 080In 2014 werd onder mijn voorzitterschap een geheel nieuwe infrastructuur voor de bemiddeling van cultuureducatie in de stad ontwikkeld door de Stuurgroep Cultuureducatie. De Stuurgroep bestond uit een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen, de grote culturele instellingen en de gemeente Arnhem. De afspraken werden vastgelegd in een convenant dat door alle (!) scholen en grote cultuurinstellingen werd ondertekend en door het Ministerie van OCW als een voorbeeld werd beschouwd van de wijze waarop partijen in onderwijsgebonden cultuureducatie kunnen samenwerken.

Begin 2015 voerde ik in opdracht van de gemeente Arnhem een onderzoek uit naar de eerste resultaten na een jaar samenwerken en presenteerden daarbij  aanbevelingen m.b.t. de doorontwikkeling voor de komende jaren. Zowel schoolleiders en bestuurders van de scholen als de cultuurinstellingen gaven aan zeer tevreden te zijn over de werking, de kwaliteit en de effecten van het nieuwe bemiddelingsmodel.

2009 – 2012 Wereldexpo Floriade 2012 Netherlands / Artistiek Directeur

Van November 2009 tot en met Oktober 2012 mocht ik, in opdracht van Regio Venlo Floriade 2012 BV, als artistiek directeur, samen met mijn team, het artistiek en cultureel programma van de wereldtuinbouw tentoonstelling Floriade 2012 samenstellen en uitvoeren.
We deden de financiering (subsidies en fondsen), contracIMG_1189ten, organisatie en inrichting van het artiestendorp en uitvoering van het gehele programma. Dat programma (budget 3 miljoen euro) werd uitgevoerd gedurende 180 dagen (7 dagen per week) en bestond uit 3009 optredens door in totaal 554 kunstenaars, artiesten en ensembles uit de gehele wereld (48 landen) voor ruim 2 miljoen bezoekers. Een heel mooie en bijzondere opdracht in veel opzichten.

2015  Gemeente Eindhoven / Beleidsontwikkeling t.a.v. Design 

Van augustus t/m oktober 2015 heb ik in opdracht van de gemeente Eindhoven een ‘position paper’ ontwikkeld m.b.t. de beleidspositie die de gemeente Eindhoven wil betrekken in de komende jaren ten aanzien van het beleidsveld Design. Design Thinking speelt daarin een centrale rol.

2012 – 2015  Gemeente Heusden / Fusie en Exploitatieplan voor Cultuurcentrum De Voorste Venne in Drunen

In mei 2012 kreeg Cultuurbouw de opdracht van Theater De Voorste Venne, de Bibliotheek Heusden en Centrum voor Kunst & Cultuur De Aleph om een businessplan en een gezond exploitatieplan te ontwikkelen voor één nieuw gefuseerd cultuurbedrijf in het pand de Voorste Venne in Drunen. Parallel daaraan werd door een architectenbureau het ontwerp gemaakt voor een aangepast gebouw. In januari 2013 werden de plannen, door alle partijen samen ontwikkeld en ondertekend, (incl. een gezond financieel meerjarenplan), door één partij alsnog getorpedeerd.

2012-10-09 19.42.57Na een fase van herbezinning werd Cultuurbouw in januari 2015 gevraagd, vanuit de inmiddels ontstane situatie, een quick scan te maken van de (on)mogelijkheden in relatie tot het eerder gemaakte businessplan. De conclusie luidde dat de ambities en wensen in verhouding tot het beschikbaar gesteld subsidie nauwelijks of niet gerealiseerd kunnen worden, gegeven de exploitatie- en inverdienmogelijkheden van dat pand. Het vervolg is geschiedenis.

2014  Provincie Noord Brabant / Procesbegeleiding en onderzoek

In opdracht van de Provincie Noord Brabant heb ik van augustus 2014 t/m december 2014 een antwoord ontwikkeld op Motie 23 waarin Provinciale Staten vragen te onderzoeken of de culturele basis in Brabant structureel op orde is, c.q. sterk genoeg is en passend bij de ambities van Provinciale Staten.

2013 – 2015 Kunstbalie DOK-e / Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen

In opdracht van Kunstbalie en DOK/e heb ik van januari 2013 t/m/ mei 2015, samen met de directies – onderzoek gedaan en gezocht naar nieuwe bedrijfsmodellen t.b.v. een herpositionering van Centra voor Kunsten in Noord Brabant.

2014  Provincie Noord Brabant / Begeleiding Steunfuncties

In opdracht van de Provincie Noord Brabant heb ik van maart t/m juli 2014 nieuwe samenwerkingsvormen onderzocht van de vier provinciale ondersteuningsorganisaties voor professionele kunsten, amateurkunst & cultuureducatie, erfgoed en bibliotheken.

2012 – 2013  Kunstencentrum Wijchen / Procesbegeleiding transitie

In opdracht van Kunstencentrum De Stroming heb ik van oktober 2012 t/m oktober 2013 een ombouw- en transitieplan ontwikkeld t.b.v. een overlevingsstrategie voor een nieuw cultuurbedrijf.

2012 – 2013  Provincie Noord Brabant / Procesbegeleiding Fusie

In opdracht van de Provincie Noord Brabant heb ik van oktober 2012 t/m augustus 2013 de opdracht samengesteld en geformuleerd voor de Philharmonie ZuidNederland, als onderdeel van de fusie van het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest.

2009 – 2010  Agro-Cultuur Festival MENU 2010 / Conceptontwikkeling en Festivalleiding

In opdracht van Regio Venlo heb ik van september 2009 t/m december 2010 het concept ontwikkeld en de organisatie en productie uitgevoerd van een nieuw reizend cultureel festival (23.000 bezoekers) waarin 30 internationaal werkende kunstenaars vorm gaven aan de Agro & Food identiteit van Noord Limburg. Budget 1.2 miljoen euro.

2012 – 2013 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk / Nota Cultuurbeleid

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heb ik van december 2012 t/m juni 2013, in samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties nieuw cultuurbeleid ontwikkeld en in een cultuurnota vastgesteld.

2011 – 2012  Gemeente Rheden / Fusie en oprichting cultuurorganisatie RIQQ

Van juni 2011 t/m september 2012 heb ik, op basis van een samengaan van de bestaande muziekschool, een cultureel productiebedrijf en de koepelorganisatie voor de amateur kunsten, een geheel nieuw cultuurbedrijf opgericht (nieuwe naam: RIQQ) voor de gemeente Rheden.

2011 –  Fusiebegeleiding Fusie 3 Centra voor Kunsten in Noord Brabant

Van maart t/m juni 2011 heb ik de fusie begeleid van drie Centra voor Kunsten – MIK Schijndel, Pieter Brueghel Veghel en CKVU Uden – tot één nieuwe organisatie MIK.